Regulamin Wiosna Kobiet 2019

§1
Organizatorem Festiwalu jest Centrum Kultury Muza” w Lubinie.

§2
Siedziba Organizatora jest w Lubinie, ul. Armii Krajowej 1, 59-300 Lubin.

§3
Zapisy na zajęcia odbywają się mailowo: rezerwacja@ckmuza.pl (należy podać imię i nazwisko, kod warsztatu, formę płatności – gotówka lub przelew), telefonicznie pod numerem 76 746 22 60 lub osobiście w placówce Organizatora – pokój 20 (I piętro) w godz. 7:30-16:00.

§4
Festiwal odbywa się w terminie 16-17 marca 2019 r. wg harmonogramu zajęć w placówce Organizatora.

§5
Festiwal ma charakter edukacyjny. Głównym celem jest otwarcie uczestników na nowe wyzwania, ich samorozwój, czyli wszystko to, co może uczynić nas osobami szczęśliwymi i zrealizowanymi.

§6
W Festiwalu mogą uczestniczyć osoby dorosłe oraz osoby niepełnoletnie za zgodą lub pod opieką osoby dorosłej.

§7
Każdy uczestnik, który dokona zgłoszenia zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w terminie 3 dni od dnia rejestracji. Po tym terminie Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia, celem odstąpienia miejsca osobie, która dokonała opłaty.

§8
Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych opłatą.

§9
Opłatę za uczestnictwo można przelać na konto: 72 1600 1462 1812 4647 8000 0001. W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko, kod warsztatu oraz dopisek: WIOSNA KOBIET lub wpłacić osobiście w CK „Muza”, pok. 20 (I piętro) w godz. 7:30-16:00. Na 3 dni przed terminem warsztatu przyjmowane są wyłącznie wpłaty gotówkowe.

§10
W dniu warsztatu należy zgłosić swoją obecność w Recepcji Festiwalu oraz okazać dowód wpłaty.

§11
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Festiwalu opłata nie będzie zwracana. Możliwe jest zgłoszenie osoby na zastępstwo, w przypadku braku możliwości udziału w Festiwalu.

§12
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca lub godzin zajęć, jeśli wynika to z czynników obiektywnych (choroba, sytuacje losowe).

§13
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu, jeśli nie zbierze się grupa minimalna, która umożliwiałaby rozpoczęcie zajęć. W takiej sytuacji uczestnik w ramach opłaty może wybrać inny warsztat lub dostać zwrot wpłaconych pieniędzy.

§14
Organizator nie odpowiada za zmianę prowadzącego zajęcia, która wynika z przyczyn losowych lub choroby. Organizator w takiej sytuacji w miarę możliwości zapewnia uczestnikom zastępstwo.

§15
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2, art. 5, 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) Organizator informuje, że:
I. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Centrum Kultury „Muza”, ul. Armii Krajowej 1, 59-300 Lubin
II. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Kancelaria Adwokacka adw. Agnieszki Lach, ul. Odrodzenia 25/3, 59-300 Lubin
III. Organizator będzie przetwarzać dane uczestnika na potrzeby organizacji imprezy, a także na inne cele zgodne z celami statutowymi organizatora Festiwalu, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 i 6 RODO.
IV. Organizator będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania imprezy, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat.
V. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych uczestnika, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Organizator przestanie przetwarzać dane uczestnika w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności uczestnika lub dane uczestnika będą niezbędne Organizatorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
VI. Dane osobowe uczestnika mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę uczestnika lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
VII. Zgodnie z RODO, uczestnikowi przysługuje prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić realizację imprezy.
IX. Organizator informuje, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane uczestnika nie są profilowane. Dane będą automatyzowane przez wprowadzenie do systemu informatycznego i wykorzystywane wyłącznie w celach określonych w niniejszym regulaminie. Będą przechowywane i usunięte zgodnie z przepisami RODO.
X. W każdej chwili uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

2. Zgłoszenie udziału w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
a. przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora Festiwalu danych osobowych uczestnika (w tym również instruktora oraz rodziców/opiekunów prawnych) zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem imprezy;
b. wykorzystywanie wizerunku uczestnika imprezy (w tym również instruktora oraz rodziców/opiekunów prawnych) w materiałach stworzonych przez Organizatora do celów promocyjnych imprezy;
3. Osoba zapisująca niepełnoletniego uczestnika, musi posiadać i udostępnić na każde żądanie Organizatora, odpowiednie pisemne oświadczenia od rodzica bądź opiekuna prawnego, potwierdzające otrzymanie zgody na działania opisane w ust. 2 pkt. a i b.

§16
Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Nauka spadania