Regulamin imprez

Regulamin koncertów / imprez organizowanych w Centrum Kultury „Muza”

§1
Osoba uczestnicząca w imprezie ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do niego.

§2
Na teren biletowanej imprezy mają wstęp wszyscy, którzy zakupili bilety (lub posiadają zaproszenie). Osoby małoletnie w wieku do 14-u lat mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

§3
Uczestnik imprezy lub inna osoba przebywająca na terenie imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży.

§4
Organizator utrwala przebieg imprezy w formie fotografii i filmów dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy innych imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może więc zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych.

§5
Nad bezpieczeństwem uczestników koncertu czuwają służby porządkowe organizatora, do poleceń których należy się bezwzględnie stosować.

§6
Osobom obecnym na koncercie zabrania się wnoszenia broni, innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, własnych napojów alkoholowych i innych napojów własnych w szklanych opakowaniach.

§7
Oznaczone służby porządkowe mają prawo odmówić wpuszczenia na teren CK „Muza” bądź żądać jego opuszczenia przez osoby, co do których mają uzasadnione podejrzenie, że wbrew zakazowi wnoszą bądź posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 6 niniejszego regulaminu, chyba że przeprowadzona na żądanie tych osób kontrola nie potwierdzi podejrzenia, oraz osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§8
W związku z nieprzestrzeganiem zasad regulaminu, organizator (służby porządkowe) mają prawo zażądać opuszczenia terenu CK „Muza”, przez osobę naruszającą regulamin.

§9
Z terenu imprezy będą wydalone osoby nietrzeźwe bądź pod wpływem środków odurzających, stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa i przekazane zostaną służbom porządkowym celem dalszego postępowania. Sankcje grożą też osobom, które podczas imprezy dopuszczą się nieobyczajnego zachowania.

§10
Osobom, którym odmówiono wstępu na imprezę lub przebywania na niej (usunięcie osoby z terenu imprezy zgodnie z Regulaminem) nie przysługuje prawo zwrotu należności za bilet, ani inne roszczenia.

§11
Zabrania się wnoszenia sprzętu rejestrującego audio-video.

§12
Zwrot biletu na imprezę nie jest możliwy w dniu, w którym się ona odbywa. Pozostałe zasady zwrotów są ustalane w kasie indywidualnie.

Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności karnej, administracyjno-prawnej i cywilno-prawnej osób uczestniczących w imprezie, wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.