Regulamin COVID

Szanowni Państwo, w związku z obowiązującymi od 1 grudnia 2021 r. nowymi przepisami prawa oraz wytycznymi adresowanymi do instytucji kultury, jesteśmy zobligowani do częściowego przeorganizowania działalności CK „Muza”. Liczymy na Państwa życzliwość i zrozumienie. Prosimy także, aby respektowali Państwo sugestie osób odpowiedzialnych za obsługę widowni i pracowników Restauracji.

Zasady prezentowane w Regulaminie poniżej dotyczą w szczególności kwestii uczestnictwa w imprezach oraz korzystania z Restauracji. Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z tymi zasadami i o ich ścisłe przestrzeganie. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy Państwa do kontaktu z koordynatorem ds. zdrowotnych. CK „Muza” – informacja w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 (tel. 76 746 22 55) lub codziennie w godz. 14:00 – 20:00 w kasie (tel. 76 746 22 66).

_

Szczegółowe warunki korzystania z oferty artystycznej i gastronomicznej Centrum Kultury „Muza”
w Lubinie związane z przeciwdziałaniem SARS-CoV-2 z dnia 1 grudnia 2021 r.

_

§1
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady korzystania z oferty artystycznej i gastronomicznej w CK „Muza” w Lubinie. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce.

§2
Regulamin jest dostępny na stronie www.ckmuza.eu oraz w kasie CK „Muza” i obowiązuje osoby przebywające na terenie CK „Muza” w Lubinie i korzystające z oferty kulturalno – gastronomicznej instytucji. Dokonanie zakupu biletu na wydarzenie kulturalne lub seans kinowy jest równoznaczne z zapoznaniem i akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do respektowania wszystkich jego postanowień. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające korzystać z oferty kulturalno-gastronomicznej, niezależnie od tego czy nabyły bilet osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich lub internetowo.

§3
Na terenie CK „Muza” należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, przy czym ten obowiązek dotyczy także osób przebywających na widowni podczas wydarzenia kulturalnego, a przy przebywaniu w Restauracji można ściągnąć maseczkę podczas posiłku. Pracownik obsługi widowni czy Restauracji w CK „Muza” jest uprawniony do uniemożliwienia korzystania z oferty kulturalno–gastronomicznej osobie, która nie przestrzega Regulaminu, a w takim przypadku zakupiony bilet nie podlega zwrotowi.

§4
Do przebywania na terenie Centrum Kultury „Muza” w Lubinie jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest zakażona wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym. CK „Muza” udostępnia widzom nieposiadającym Certyfikatu Covid (EU Digital Covid Certificate) nie więcej niż 30% łącznej liczby miejsc oraz miejsca bez limitu widzom, którzy posiadają i chcą dobrowolnie okazać w/w Certyfikat.

§5
Zasady uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych lub przebywania na terenie CK „Muza” mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.

Regulamin obowiązuje od 15 grudnia 2021 r. i pozostaje w mocy do odwołania.